!!! Enebakk Idrettsforening BESTÅR !!!

Postet av Enebakk Idrettsforening den 13. Mar 2019


Enebakk Idrettsforening avholdt sitt Årsmøte 12. mars og hele bygda kan puste lettet ut; Det ble valgt et nytt styre slik at aktiviteten for alle aktive utøvere i Enebakk Idrettsforening kan fortsette.

Det nye styret består av:

Leder Christopher Dragnes Norderhaug
Nestleder Cecilie Karlsen
Kasserer Eva Bergsvenkerud Freitag
Styremedlem Erik Enersen
Styremedlem Kenneth Johnsen
Styremedlem Ståle Lefdal Simonsen
Styremedlem Annette Barbøl
Styremedlem Beate Stokland
Styremedlem Ronny Edland Pedersen
Styremedlem Jan Øivind Ørbeck

Styret ønskes lykke til i det flotte arbeidet som gjøres i frivillighetens ånd.


0 Kommentar

EIF må ha leder, hvis ikke må hele idrettsforeningen legges ned

Postet av Enebakk Idrettsforening den 19. Feb 2019Hvis ikke ny leder kommer på plass på EIF sitt Årsmøte 12. mars så står hele bygda i stor fare for å miste et idrettslig tilbud til barn, unge og voksne innen ganske kort tid. Dette er den brutale sannheten.

Undertegnede stiller ikke til gjenvalg, da jeg nå har vært leder EIF i 4 år. Tiden er inne for å sende stafettpinnen til en ny og engasjert leder.

EIF sine grupper - EIF Fotball, EIF Håndball, EIF Idrettsskolen, EIF Taekwondo, EIF Turbofjøla og EIF Turn - har ikke lov å drive idrettslig aktivitet uten at Enebakk Idrettsforening har en leder på plass.

Dette er en alvorlig konsekvens og jeg vil understreke at det er mange frivillige som gjør en kjempe innsats for EIF på gruppenivå, men dette har dessverre null verdi når denne frivillige innsatsen på gruppenivå må stoppes fordi det mangler kun én person – Leder EIF.

EIF har per i dag ca. 600 barn og unge under 20 år som driver en eller annen form for idrett. Hva skal de finne på hvis idrettsforeningen blir lagt ned?

Ledervervet blir det du gjør det til 
Engasjementet tar deg på en god måte, og du føler at du gjør noe nyttig for lokalsamfunnet. En av de gode tingene med å være leder, er at du ikke står alene. EIF har et Hovedstyre som består av 11 personer, deriblant gruppelederne fra alle EIF sine grupper. Dette innebærer at leder kan delegere bort forskjellige oppgaver, og da slipper man å sitte med alle oppgavene selv.

Det er møter i hovedstyret i EIF, i idrettsrådet, med kommunen og samarbeidspartnere. En blir engasjert i det en gjør, men hvor engasjert er altså opp til hver enkelt å avgjøre. 

Ikke vent med å ta kontaktEnebakk Idrettsforening ikke bare ønsker og trenger ditt engasjement, men hele eksistensgrunnlaget til EIF er avhengig av at en engasjert person påtar seg ledervervet i EIF.

Ta kontakt med meg eller leder av EIF Valgkomité, Gitte Krosvik Pettersen, mob. 40 87 12 52 eller
 e-post: 
gitte.krosvik@gmail.com

Jeg har vært i kontakt med juridisk i Norges Idrettsforbund da jeg er svært bekymret for EIF sin fremtid.

Hvis noen lurer så er veien til nedleggelse av all idrettslig aktivitet i Enebakk Idrettsforening (formelt sett) slik:

  • Det blir ikke valgt leder på EIF sitt Årsmøte 12. mars 2019
  • Det må kalles inn til Ekstraordinært Årsmøte 14 dager etter det ordinære Årsmøtet, agenda for møtet er valg av leder
  • Det blir ikke valgt leder på Ekstraordinært Årsmøte
  • Akershus Idrettskrets blir skriftlig informert om dette og prosessen med nedleggelse igangsettes, hvor første steg blir at EIF vil miste sitt medlemskap i Norges Idrettsforbund => barneforsikringen opphører, noe som betyr at det er uforsvarlig å opprettholde idrettslig aktivitet. I tillegg får ingen lag være med å spille fotball-/håndballkamper i serien og mye mer.


Med sportslig hilsen


 Ann-Kristin Hoelstad-Hansen
 Avtroppende leder Enebakk Idrettsforening
 
mob.: 92 41 53 63
 e-post: leder@enebakkif.no


0 Kommentar

Vi søker ny leder, nestleder og kasserer i Enebakk Idrettsforening

Postet av Enebakk Idrettsforening den 23. Jan 2019


Den 12. mars 2019 er det Årsmøte i Enebakk Idrettsforening og i den forbindelse trenger vi i år både LEDERNESTLEDER og KASSERER til EIF Hovedstyre.

Får vi ikke disse tre vervene på plass blir dessverre Enebakk Idrettsforening administrativt underlagt Norges idrettsforbund v/Akershus Idrettskrets som må overta den økonomiske- og administrative driften av idrettsforeningen vår og dette er ingen situasjon vi ønsker å havne i!

EIF Hovedstyre består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, medlemsansvarlig, styremedlem 1, styremedlem 2 og Gruppeledere fra alle idrettsgruppene (fotball, håndball, turn, taekwondo, alpin/snowboard, idrettsskole). Sjekk vår nettside for mer informasjon om Enebakk Idrettsforening og de 6 idrettsgruppene – www.enebakkif.no. I tillegg står det mye nyttig i Organisasjonsplan for EIF.

Kort fortalt om de ledige vervene: 

Som leder i EIF Hovedstyre skal du være en bestemt, men en god leder som skal dra Enebakk IF på riktig vei. Det er mange som jobber med det sportslige i klubben vår, men du som leder skal holde den røde tråden i de viktige sakene vi jobber med for å skape gode tilbud og aktiviteter til våre medlemmer, lede og styre hovedlagsmøtene, holde foreningen samlet, samarbeide med kommunen, næringslivet/sponsorer, og andre administrative oppgaver. Du jobber tett med nestleder, kasserer og sekretær. 

Som nestleder i EIF Hovedstyre skal du samarbeide tett med leder i hovedlaget. Delta på styremøter og hjelpe til med diverse administrative oppgaver. Du er stedfortreder for leder.  

Som kasserer i EIF Hovedstyre er det du som forvalter pengene til idrettsforeningen. Du skal samarbeide tett med leder, Gruppekasserere og regnskapsfører.  

Enebakk Idrettsforening trenger akkurat deg som har lyst til å jobbe for gode idrettstilbud for barn, unge og voksne som har lyst til å drive på med idrett. Du må brenne for å legge til rette og skape et samhold mellom de ulike undergruppene. Være med på å lage gode tilbud til en god og fornuftig pris med dyktige instruktører. Du må brenne for frivilligheten, idrettsglede og det å skape gode tilbud og muligheter for alle de fantastiske barna og ungdommene i bygda vår. 

Du har kanskje bodd her i hele ditt liv, eller du er nyinnflyttet? Da er dette en gylden mulighet til å bygge nettverk. Du kan kanskje ikke reglene verken i fotball eller håndball eller kampreglene i Taekwondo. Det gjør ingen ting! Vi har nok av folk til å ta hånd om det sportslige – vi trenger ny ledelse i idrettsforeningen vår!

Vi håper veldig på at vi har disse tre vervene på plass til EIF Årsmøte, 12. mars 2019. 

Ta kontakt med leder av valgkomiteen i EIF, Gitte Krosvik Pettersen.

Mobil:           40 87 12 52
E-post:          gitte.krosvik@gmail.com

Med sportslig hilsen


Hovedstyret i Enebakk Idrettsforening


0 Kommentar

Årsmøte EIF 12. mars 2019

Postet av Enebakk Idrettsforening den 14. Jan 2019


Enebakk Idrettsforening avholder sitt Årsmøte tirsdag 12. mars 2019.

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE MEDLEMMER & UTØVERE - Tirsdag 12. mars har alle lag & grupper i Enebakk Idrettsforening treningsfri, grunnet Årsmøte i foreningen

Alle medlemmer kan fremme forslag som skal behandles på årsmøtet, da må sakspapir med forslag til vedtak sendes undertegnede, innen 25. februar, på e-post leder@enebakkif.no 

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil være tilgjengelig på vår nettside www.enebakkif.no senest og innen én uke før Årsmøtet.

Vedlagt er:
Protokoll fra Årsmøtet 2018
Lover for Enebakk Idrettsforening
Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening

Under er foreløpig saksliste og møteplan.

FORELØPIG SAKSLISTE OG MØTEPLAN

ÅRSMØTE ENEBAKK IDRETTSFORENING
12. mars 2019, kl 18:00 – 21:00 på StrEIFinn 

Plan for gjennomføring er foreløpig slik: 

Valgkort etter medlemslister deles ut ved ankomst.

Del 1.

Innledning Leder med presentasjon Hovedstyret. (ca. 5 min)
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, 2 referenter, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Pause (5 min)

 Del 2. (samlet tid ca. 2 timer)

Årsmøtet er åpen for alle som vil være tilstede, men kun medlemmer har tale- og stemmerett.

4. Behandle foreningens årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.
5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
6.1 Sponsorprogram for Enebakk Idrettsforening 2018 – 2021
6.2 Langtidsplan/budsjett
6.3 Administrasjon av Turngruppa
6.4 Idrettens fest på StrEIFinn
7. Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Fastsette godtgjørelse/honorar
9. Vedta foreningens budsjett 2019
10. Behandle Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening
11. Foreta følgende valg:
a) Leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem 2, varamedlem og Gruppeleder i hver av de 6 undergruppene
b) Leder EIF er på valg hvert år. De øvrige medlemmer velges for to år.
c) Valg av styre for idrettsgruppene
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte

Leder EIF og nestleder EIF velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.


Med sportslig hilsen

Ann-Kristin Hoelstad-Hansen
Leder Enebakk Idrettsforening
0 Kommentar

EIF medlemskontingenter faktureres nå

Postet av Enebakk Idrettsforening den 9. Jan 2019


Enebakk Idrettsforening benytter idrettens eget system KlubbAdmin/MinIdrett som medlemsregister og fakturering.

Dere får en mail med info om at det ligger en faktura i MinIdrett, logg inn og betal er den enkleste løsningen. Der får dere full oversikt selv. NB sjekk søppelpost, e-posten kommer fra Norges Idrettsforbund.

Systemet er dessverre slik at det sender ut e-post med varsel om faktura til alle e-post adressene som står registrert på hver enkelt person. Noen av dere vil derfor få flere varsel om samme faktura.
Vi er lovet at dette skal bli endret, men enn så lenge håper vi dere tar dette med god sportsånd.

Det er ikke mulig å delta i en idrett/gruppe i Enebakk Idrettsforening uten å betale medlemskontingenten til EIF.
 (I tillegg har alle EIF grupper egne treningsavgifter som kreves inn ved årsskiftet/sesongstart)

Medlemskap Enebakk Idrettsforening 2019:
BARN (0 t.o.m. 12 år) pr år kr. 289
UNGDOM (13 t.o.m. 19 år) pr år kr. 367
VOKSEN (20 år ->) pr år kr. 536
SESONGMEDLEM IKKE ORGANISERT TRENING pr år kr. 100
HJELPERE (trenere - lagledere - oppmenn - styremedlemmer) pr år kr. 100
FAMILIEMEDLEMSKAP (2 voksne & 3+ barn) pr år kr. 1 672
STØTTEMEDLEM pr år kr. 273
Kontingenten refunderes ikke selv om man melder seg ut i løpet av året

Faktura for medlemskap i Enebakk Idrettsforening sendes ut via vårt medlemsregister (KlubbAdmin), som er Norges Idrettsforbund sitt eget register. Du vil motta e-post fra Idrettsforbundet

Klikk her for å få en innføring i oppsett og bruk av Min idrett

Vårt medlemsregister henger sammen med Norsk idrett. Endringer i deres systemer påvirker noen ganger våre data. Det skjer også dessverre iblant at samme feil dukker opp flere ganger.
Dette er ikke EIF sin feil, men blir likevel vårt problem.
Vi har rettet opp det vi har funnet, men har sikkert ikke klart å fange opp alt.
Takk for at du sier fra slik at vi får rettet feilen: medlem.eif@gmail.com

Treningsavgiftene til alle EIF sine grupper er rett rundt hjørnet.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline